Logowanie:

 
 

Regulamin

 

Regulamin świadczenia usług reklamowych przez LiderOnline

wizytówka interentowa (12 miesięcy/80 zł netto)

(obowiązuje od 1 października 2012 r.)

 

1. Przedmiot regulaminu

1.1. Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamowych przez Ewelinę Tuczyńską, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą LiderOnline, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa z siedzibą pod adresem: ul. Strażacka 42a/17b, 35-312 Rzeszów, NIP 517-001-22-23, zwanym dalej LiderOnline/Zleceniobiorca.

1.2. Przedmiotem usług świadczonych przez LiderOnline jest publikacja wizualnej informacji reklamowej na portalu internetowym podkarpackiefirmy.com oraz administracja zamieszczonych tam informacji Zlecającego przez 365 dni kalendarzowych od daty pojawienia się informacji na portalu. 

1.3. Usługa (Pakiet Max) obejmuje możliwości oraz umieszczenie informacji w postaci takiej jak:

- dane teleadresowe (nazwa firmy, dokładny adres, telefon, godziny pracy firmy),

- hiperłącze do strony WWW,

- formularz szybkiej wysyłki maila do firmy,

- mapka dojazdu,

- opis działalności firmy (wstępny oraz pełny),

- umieszczenie 18 zdjęć/grafik (w tym logo firmy),

- umieszczenie 5 prezentacji video,

- wyszukiwanie firmy po 6 branżach/podbranżach,

- wyszukiwanie firmy po 6 słowach kluczowych,

- własna subdomena z nazwą firmy,

- otrzymanie własnego loginu i hasła do samodzielnego wprowadzenia zmian w reklamie,

- możliwość polecenia firmy mailem,

- możliwość polecenia firmy na portalach społecznościowych  takich jak facebook, NK, twitter, wykop,

- możliwość dodania opinii o firmie,

- możliwość zgłoszenia błędu przez innych użytkowników,

1.4. LiderOnline administruje oraz uaktualnia informacje Zlecającego przez okres trwania umowy, przy czym na zmianę ma 7 dni od wpływu informacji na adres elektroniczny biuro@lideronline.pl

2. Usługa

2.1. Publikacja reklamy następuje do 14 dni po terminie podpisania umowy o ile LiderOnline w porozumieniu ze Zlecającym nie wyznaczy innego terminu.

2.2. Zlecający akceptuje fakt, że LiderOnline świadczy usługi według swoich standardów technologicznych.

2.3. Przy świadczeniu usługi LiderOnline korzysta z materiałów, treści i informacji udostępnionych przez Zlecającego. Zlecający ma 10 dni kalendarzowych na ich dostarczenie na adres poczty elektronicznej biuro@lideronline.pl, o ile LiderOnline nie wydłuży tego terminu. Zlecający udziela zgody na wielokrotne pobieranie przez Zleceniobiorcę ze swojej strony internetowej materiałów, treści i informacji koniecznych do przygotowania reklamy i jej publikacji oraz udziela Zleceniobiorcy niewyłącznej licencji na pobrane dane w zakresie ich przystosowania do formy reklamowej.

2.4. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować z LiderOnline w wykonaniu umowy poprzez niezwłoczne informowanie Zleceniobiorcę o wszelkich zmianach i aktualizacjach mogących mieć wpływ na świadczenie usługi.

2.5. LiderOnline informuje Zleceniodawcę o pojawieniu się jego reklamy na portalu internetowym.

2.6. W przypadku niedostarczenia lub nieudostępnienia wszelkich materiałów, treści i informacji niezbędnych do wykonania usługi oraz niemożność uzyskania ich w sposób wskazany w pkt. 2.3 lub naruszenia  postanowień  niniejszego  regulaminu, LiderOnline  zwolniony  jest z obowiązku świadczenia usługi lub będzie mógł świadczyć usługę w ograniczonym wymiarze z zachowaniem prawa do pełnego wynagrodzenia.

3. Odpowiedzialność za materiały i treści

3.1. Zlecający oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa majątkowe do przekazanych materiałów i treści oraz jest upoważniony do używania wszelkich udostępnionych do świadczenia usługi LiderOnline nazw handlowych, znaków towarowych, logotypów, zdjęć, sloganów i innych materiałów oraz, że jest upoważniony do dysponowania wskazanymi domenami i stronami internetowymi.

3.2. Wyłączną odpowiedzialność za treść reklamy ponosi Zlecający i wyłącznie na nim spoczywa obowiązek naprawienia ewentualnych szkód wyrządzonych naruszeniem praw osób trzecich z zw. z pkt. 3.1.

3.3. LiderOnline ma prawo zawiesić lub odmówić świadczenia usługi w całości lub części, w każdym czasie, jeżeli w jego opinii jej realizacja może naruszyć lub narusza prawa osób trzecich, normy etyczne, estetyczne, religijne lub obowiązujące przepisy prawa.  Z tytułu odmowy Zlecającemu nie przysługują roszczenia odszkodowawcze.

3.4. W przypadku gdy Zlecający korzystając z usługi w jakikolwiek sposób przetwarza dane osobowe, oświadcza, że uzyskał on zgodę tych osób i spełnia warunki wymagane przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

4. Rozwiązanie umowy

4.1. Zlecający może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 5 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania. W przedmiocie odstąpienia od umowy wymagane jest złożenie lub przesłanie na adres LiderOnline pisemnego oświadczenia o odstąpieniu pod rygorem bezskuteczności. O dacie odstąpienia decyduje data wpływu do LiderOnline.

4.2. LiderOnline ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zlecający nie dokonał zapłaty części lub całości wynagrodzenia, nie dostarczył materiałów, treści lub informacji niezbędnych do świadczenia usługi lub naruszył postanowienia regulaminu. W takim przypadku Zlecający zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną wysokości 50% wartości umowy.

4.3. W przypadku odstąpienia Zlecającego od umowy w terminie powyżej 5 dni od podpisania umowy nie podlega zwrotowi to co świadczyła każda ze stron, a w przypadku nie uiszczenia zapłaty Zlecający ponosi 100% kosztów podpisanej umowy. Wynagrodzenie uiszczone przez Zlecającego stanowi rekompensatę kosztów związanych 
z pozyskaniem i wdrażaniem zlecenia przez LiderOnline.

4.4. Umowa wygasa po 365 dniach kalendarzowych od wstawienia informacji Zlecającego na portalu (umowa nie przedłuża się sama ani nie trzeba jej wypowiadać),  w celu kontynuacji należy podpisać nową umowę.

5. Wynagrodzenie

5.1. Zlecający jest zobowiązany uiścić wynagrodzenie w terminie ustalonym przez strony na podstawie dokumentu KP lub faktury wystawionej przez LiderOnline.

5.2. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, jeżeli LiderOnline nie skorzysta z prawa przysługującego mu na podstawie pkt. 4.2, Zlecającego obciąża kwota umowy, należne odsetki ustawowe oraz koszty działań windykacyjnych.

6. Odpowiedzialność

6.1. LiderOnline ponosi odpowiedzialność z tytułu niewłaściwego wykonania lub niewykonania umowy i deliktu do wysokości otrzymanego wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy. Odpowiedzialność nie obejmuje utraconych korzyści Zlecającego.

6.2. W przypadku błędów lub pominięć w treści reklamy LiderOnline przedstawi rekompensatę proporcjonalną do obniżenia wartości błędnej reklamy.

6.3. Wyłączona jest odpowiedzialność LiderOnline względem Zlecającego w przypadku:

- opublikowania nieaktualnych danych, jeżeli zmiany danych i treści powstały po dniu zawarcia umowy i nie zostały dostarczone do LiderOnline w celu ich zmiany.

- nieopłacenia przez zlecającego całości wynagrodzenia z tytułu umowy.

6.4. LiderOnline nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów gospodarczych Zlecającego. LiderOnline ma prawo do świadczenia usług na rzecz innych osób i podmiotów prowadzących działalność w takim samym lub zbliżonych zakresie co Zlecający.

6.5. Zawierający umowę w imieniu Zlecającego ma obowiązek pokrycia szkody dla LiderOnline w zryczałtowanej wysokości wartości umowy w przypadku przekroczenia umocowania do reprezentowania Zlecającego, działania bez umocowania lub zawarcia umowy niezgodnie z zasadami reprezentacji Zlecającego.

7. Postanowienia końcowe

7.1.  Wszelkie pisma i oświadczenia, składane pomiędzy stronami w wykonaniu umowy, dla których nie jest zastrzeżona forma pisemna, mogą być składane w formie korespondencji elektronicznej (e-mail) i są skuteczne z chwilą otrzymania ich przez adresata. Wszelka korespondencja kierowana pod ostatni adres pocztowy lub elektroniczny uznawana jest za doręczoną skutecznie.

7.2.  Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.

7.3.  Zlecający jako adres do doręczeń wskazuje adres e-mail oraz adres pocztowy, które są wskazane na umowie.

7.4. Zlecający  wyraża  zgodę  na  otrzymywanie  od  LiderOnline  na  adres  e-mail,  numer telefonu, adres pocztowy informacji handlowych
i marketingowych. Zgoda udzielona jest bezterminowo do czasu jej cofnięcia przez Zleceniodawcę.

7.5. Strony zobowiązują się do wykonania postanowień umowy należycie, a ewentualne drobne spory  załatwiać polubownie.

7.6. Wszelkie wynikłe z realizacji umowy spory rozstrzygane będą przed właściwym sądem powszechnym w Rzeszowie.

 

Ostatnio dodane firmyOstatnio dodane firmy:

ARTEGO Gabinet Weterynaryjny Przemyśl

Nazwa firmy:

ARTEGO Gabinet Weterynaryjny Przemyśl

Lokalizacja, branża :

przemyski | Weterynarz Usługi

CARGO Ubezpieczenia Jasło

Nazwa firmy:

CARGO Ubezpieczenia Jasło

Lokalizacja, branża :

jasielski | Ubezpieczenia Usługi


  Schowek (0)